HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Oud Duitse Herdershonden Vereniging. 

Uitgave januari 2011 Ingaande c.q. gewijzigd de datum: 19 juni 2011

LEDEN 

Artikel:

1.1       Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.

1.2       De door de leden en donateurs verschuldigde contributie wordt jaarlijks bij voorstel  van het bestuur vastgesteld voor het komende jaar en moet voor 1 maart van dat jaar zijn voldaan.

1.3       Leden dienen te handelen binnen en overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging zoals vervat in haar statuten. Zij zullen zich onthouden van handelingen die de naam van de vereniging en/of die van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en zijn organen en de kynologie in het algemeen schaden op straffe van uitsluiting als lid.

1.4      Alle communicatie tussen de leden en het bestuur, uitgezonderd als bedoeld in artikel 1, lid 5 en lid 6 en wanneer dit anders zal worden aangegeven, gaat via het adres van de secretaris. De communicatie  geschiedt bij voorkeur schriftelijk en gedocumenteerd. De secretaris zal schriftelijk namens het bestuur antwoorden. Dit geldt tevens voor de communicatie extern.

1.5     Alle communicatie betreffende fokaangelegenheden gaat alleen via het adres van de fokcommissie, niet via social media.                                                Berichten via social media worden niet in behandeling genomen.

1.6     Alle communicatie betreffende de ledenadministratie gaat via het adres van de secretaris. Leden dienen hun adreswijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk (of via mail) door te geven aan de ledenadministratie.

1.7     Zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak doen gelden op zijn / haar bezittingen. Ook dient men dan de onder zijn / haar berusting zijnde bezittingen welke eigendom zijn van de vereniging onmiddellijk over te dragen aan het bestuur.

1.8    Bestuursleden, die ophouden een bestuursfunctie te bekleden en/of zich niet herkiesbaar stellen voor hun functie, kunnen nimmer enige aanspraak doen gelden op zijn / haar bezittingen. Ook dienen zij de onder zijn / haar berusting zijnde bezittingen, welke eigendom zijn van de vereniging, respectievelijk direct of ruimschoots  voor de Algemene Ledenvergadering over te dragen aan het nog zittend bestuur.  

VERGADERINGEN 

Artikel:

2.1    Bestuursvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of twee bestuursleden dit noodzakelijk achten. Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt.

2.2    De jaarvergadering wordt gehouden binnen vier maanden na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering.

2.3    Tijdens de Algemene jaarlijkse Leden Vergadering worden niet geagendeerde onderwerpen vermeld in de agendapunten van die vergadering niet behandeld, tenzij de leden van de algemene leden vergadering daar geen bezwaar tegen hebben én het bestuur daar unaniem mee instemt.  

BESTUUR 

Artikel

3.1    Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door het bestuur of door de leden.

3.2    Kandidaatstelling door de leden dient uiterlijk 7 maal 24 uur voor de Algemene Leden Vergadering, voorzien van minimaal tien aanbevelingen vanuit de leden, schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris.

3.3    Het bestuur deelt zijn kandidaatstelling mede in de oproeping voor de vergadering.

3.4    De voorzitter dient bij voorkeur geen fok(k)(st)er of dekreuhoud(st)er te zijn.

3.5    De functies van voorzitter en secretaris zijn onverenigbaar. De functies van voorzitter en penningmeester zijn in bijzondere situaties verenigbaar.

3.6    Het rooster van aftreden luidt in volgorde van zittingsduur welke drie jaren is. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

3.7   Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid neemt het in zijn / haar plaats verkozen lid ook zijn of haar plaats in op het rooster van aftreden.

3.8   Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

3.9   In spoedeisende gevallen treedt het dagelijks bestuur handelend op en legt hierover zo spoedig mogelijk verantwoording af aan de leden.  

VOORZITTER

Artikel:

4.1   De voorzitter van de vereniging of diegene die hem / haar vervangt belegt en leidt de bestuurs- en algemene leden vergaderingen.

4.2   De voorzitter coördineert de werkzaamheden en handhaaft de orde.  

SECRETARIS

Artikel

5      De secretaris van de vereniging maakt de notulen van het verhandelde in bestuurs- en de Algemene Leden Vergaderingen. Hij / zij voert de correspondentie van de vereniging en verzendt alle stukken welke van het bestuur uitgaan. Voorts is hij / zij belast met de verdere administratieve werkzaamheden voor zover die niet aan andere bestuursleden zijn toegewezen en beheert het archief van de vereniging.  

PENNINGMEESTER

Artikel

6.1    De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Hij / zij houdt nauwkeurig en overzichtelijk boek van alle uitgaven en ontvangsten.

6.2   De penningmeester van de vereniging maakt een begroting van inkomsten en uitgaven voor elk verenigingsjaar en zal deze begroting aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorleggen nadat deze begroting door het bestuur is vastgesteld.

6.3   De penningmeester is belast met de inning van de contributies van de leden en de donaties van de donateurs en met de inning van de inschrijfgelden. Hij / zij is derhalve tevens belast met het voeren van de ledenadministratie. Deze administratie kan worden gedelegeerd aan een daartoe door het bestuur aan te wijzen lid dat tenminste één jaar bij de vereniging is aangesloten.

6.4   De wijze van betaling en de hoogte van de contributies en inschrijfgelden worden op de jaarvergadering vastgesteld. Een automatische incasso voor de contributie heeft de voorkeur.

6.5   Indien een lid of donateur na twee verzoeken tot betaling in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen, kunnen maatregelen worden getroffen om de vordering langs gerechtelijke weg te innen. De penningmeester draagt de betrokkenen voor bij het bestuur ter ontzegging van het lidmaatschap of donateurschap en het bestuur beslist alsdan over het al of niet nemen van deze maatregelen.

6.6   De penningmeester doet alle betalingen ten laste van de vereniging. Hij / zij zorgt voor een spoedige voldoening van de geldelijke verplichtingen van de vereniging tegenover derden. Voor het doen van uitgaven de somma van € 500,00 te boven gaande en voor het aangaan van verbintenissen voor een bedrag dat bovengenoemde som overtreft, behoeft de penningmeester de toestemming van het bestuur.

6.7   De gelden van de vereniging bevinden zich op een bank- en / of spaarrekening ten name van de vereniging. De penningmeester draagt er zorg voor dat er niet meer dan 500 euro cash in de kas bevind. Wanneer dit geldbedrag overschreden wordt, zal hij een storting moeten doen naar de bankrekening of spaarrekening van de vereniging.  

KASCONTROLE

Artikel:

7.1   Bij tussentijds einde van de functie van penningmeester brengt de op dat moment zitting hebbende kascontrolecommissie binnen één maand een intern verslag uit aan het bestuur dat als grondslag dient voor de aanvang van het beheer van zijn / haar opvolger.

7.2  De kascontrolecommissie controleert ieder jaar de jaarrekening van de vereniging en brengt daarvan verslag uit.

7.3  De leden van de commissie worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Leden van de commissie hebben maximaal twee jaar zitting.

7.4  Jaarlijks zal tijdens de Algemene Ledenvergadering 1 lid voor deze commissie worden benoemd voor 2 jaren. Wanneer een lid voortijdig zich bedankt, dan zullen er 2 leden worden benoemd, 1 voor 2 jaren en 1 voor 1 jaar.  

FOKCOMMISSIE

Artikel

8.1   De vereniging kent een Fokcommissie (FC). De leden van deze commissie worden gekozen door het bestuur en dit wordt bekrachtigd door de Algemene Leden Vergadering. De Fokcommissie wordt gecoördineerd door het bestuur. Het bestuur bepaalt de taakomschrijving van deze commissie en kan daarin wijzigingen aanbrengen. Het bestuur kan tevens wijzigingen aanbrengen in de personele samenstelling van de Fokcommissie, doch dit dient in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering te worden bekrachtigd.

8.2   De Fokcommissie verzorgt de administratie, verwerking, aankeuring en publicatie van de binnengekomen aankeuringsaanvragen. Zij verwerkt of laat de lijsten verwerken tot fokcertificaten.

8.3   De Fokcommissie verzorgt de administratie en publicatie van de binnengekomen dek- en geboorteaanmeldingen. Zij verwerkt of laat de lijsten verwerken tot afstammingsbewijzen, keurcertificaten.

8.4   De Fokcommissie brengt advies uit aan aspirant fokkers en “N.O.D.H.V. fokkers” die daarom verzoeken aan de hand van de ten dienste staande gegevens.

8.5   De Fokcommissie bewaakt de foknormen waaraan “N.O.D.H.V. fokkers” zich hebben geconformeerd. 8.6   De Fokcommissie informeert de portefeuillehouder zodra een “N.O.D.H.V. fokker” of eigenaar van een dekreu zich niet houdt aan hetgeen is bepaald.  

REDACTIE

Artikel:

9.1   Voor de verzorging van het verenigingsorgaan benoemt het bestuur een redactiecommissie. 

9.2   De redactiecommissie is voor de inhoud en het uiterlijk van het orgaan uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

9.3   De financiële exploitatie geschiedt door de penningmeester van de vereniging waartoe jaarlijks in overleg een begroting zal worden opgemaakt.

9.4   Advertentietarieven worden jaarlijks of zo dit eerder nodig is op dat tijdstip, door het bestuur vastgesteld.

9.5   Het bestuur kan commissies instellen welke noodzakelijk zijn om binnen de statuten tot de realisatie van de daarin opgenomen doelstellingen te komen.  

N.O.D.H.V. FOKKER

Artikel

10.1   Leden van de vereniging, die als fokker zijn geregistreerd en die er blijk van hebben gegeven zich onvoorwaardelijk te houden aan de fokrichtlijnen van de vereniging zoals neergelegd in het fokreglement, alsmede aan de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, kunnen worden aangemerkt als “N.O.D.H.V. fokker”. Hiervan kan door het bestuur desgewenst een schriftelijk bewijs worden afgegeven. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

10.2   De “N.O.D.H.V. fokker” onderwerpt zich aan regels, door het bestuur gesteld, die toezien op een verantwoorde nestcontrole.

10.3   Eigenaren van een dekreu zijn gehouden aan de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en aan het Fokreglement van de vereniging. Zij die er blijk van hebben gegeven zich onvoorwaardelijk aan het fokreglement te houden kunnen worden aangemerkt als “N.O.D.H.V. dekreuenhouder” en hiervan desgewenst van het bestuur een schriftelijk bewijs ontvangen. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.  

BESTUURSKOSTEN 

Artikel:

11.1   De leden van het bestuur genieten, naar door het bestuur vast te stellen richtlijnen, vergoeding uit de kas van de vereniging voor vergaderkosten, alsmede voor papier- porto- telefoon- en reiskosten, een en ander naar redelijkheid en in verhouding met de totale inkomsten en uitgaven van de vereniging.  

11.2   Hiertoe worden maandelijks bij de penningmeester schriftelijke en gespecificeerde declaraties ingediend, voorzien van betalingsbewijzen. Afwijking van deze termijn is slechts mogelijk na overleg en met toestemming van de penningmeester.

11.3   Reiskosten worden vergoed tot € 0,20 per kilometer. Met de mogelijkheid tot aanpassing door de Algemene Leden Vergadering.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel:

12   De vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen aansprakelijk worden gesteld – in welke vorm dan ook – bij verlies, diefstal of ontvreemding van waardepapieren zoals geld, betaalcheques, bank- of giropas of creditcard, identificatiepapieren en/of schade aan of verlies, diefstal of ontvreemding van persoonlijke eigendommen, tijdens evenementen georganiseerd door de vereniging.  

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel:

13.1   Het Huishoudelijk reglement kan worden aangevuld en/of gewijzigd op voordracht van het bestuur van de Nederlandse Oud Duitse Herdershonden Vereniging of door de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Een aanvulling en/of wijziging gaat in werking op de eerstvolgende dag na de datum van de gehouden Algemene Leden Vergadering of op een andere datum, welke bepaald is tijdens de Algemene Leden Vergadering.

13.2  Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt niet in werking dan nadat door het bestuur van de Raad van Beheer goedkeuring is verleend. (Voor zover van toepassing).  

SLOT BEPALING

Artikel:

14   Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet naar redelijkheid en billijkheid.